Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

 1. Information om hantering av personuppgifter
 2. Ansvar för dina personuppgifter
 3. Följande personuppgifter samlas in av Altromondo
 4. Hur Altromondo behandlar dina personuppgifter med laglig grund
 5. Hur Altromondo använder informationen om dig
 6. När Altromondo kan komma att dela dina uppgifter
 7. Lagring och lagringstid
 8. Information avseende kunder vid köp och kundtjänst-ärenden
 9. Information avseende medlemmar hos Altromondo
 10. Säkerhet för dina personuppgifter
 11. Dina rättigheter
 12. Klagomål och tillsynsmyndighet
 13. Kontakta oss

 

 1. Information om hantering av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person

Altromondo värnar om din personliga integritet och värdesätter ditt förtroende. Vi skulle t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till en tredje part, så du kan känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto hos oss, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på vår hemsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Genom att använda Altromondos tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Altromondo använder elektroniska informationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

 

 1. Ansvar för dina personuppgifter

Altromondo Yoga AB, organisationsnummer 556969-5017, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Altromondo.

 

 1. Följande personuppgifter samlas in av Altromondo

Altromondo behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder och för personuppslagning från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Person- och kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer, mejl och fakturaadress

Betalningsuppgifter: fakturainformation, bankkontonummer

Köp- och orderhistorik: information om varor och tjänster du köpt eller bokat.

Kommunikation och interaktion: automatiska utskick via vår kommunikationsplattform, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida. Dessa uppgifter anonymiseras och kan aldrig kopplas till dig som person.

 

 1. Hur Altromondo behandlar dina personuppgifter med laglig grund

För att kunna erbjuda dig våra tjänster såsom medlemskap, webb och mobil-app behandlas dina uppgifter med största möjliga integritet. När du har lämnat personuppgifter till oss på Altromondo, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

 

Ändamål med behandlingen Vår lagliga grund för detta ändamål är:
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig som kund.
För att kunna hantera och administrera dina bokningar och köp av behandlingar, workshop, PT och kurser. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.
För att kunna administrera ditt medlemskap och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till din beställning  

Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto, administrera dina medlemsförmåner, kontakta dig vid schemaförändring.

För att kunna hantera kommunikation med kunder, som t.ex. frågor om utbud, frysning av medlemskap o s v.  

 

 

 

 

 

Det är Altromondos berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Altromondo. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier. Denna typ av behandling sker endast om du som kund lämnat samtycke till att motta generell marknadsföring. Du kan alltid välja att ta tillbaka ditt samtycke, genom att t.ex. avfölja vårt nyhetsbrev eller avregistrera samtycke.
För att kunna hantera bokning och betalning av kroppsbehandling och konsultation.  

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtals-rättsliga förpliktelser gentemot dig som kund. Inga känsliga uppgifter om din hälsa sparas efter ditt besök på vår behandlingsavdelning eller avslutat konsultationsprogram.

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.  

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, app, eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster. Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster
För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha adresserad marknadsföring från Altromondo och är registrerade som Altromondos kunder. Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsförings-utskick.
För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar. Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 

 1. Hur Altromondo använder informationen om dig

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Altromondo när du är registrerad medlem, kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av.

Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att säga upp ditt medlemskap.

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som Altromondo samlat in från dig som kund, IP-adress, tidigare köp och träningshistorik.

 1. När Altromondo kan komma att dela dina uppgifter

Altromondo delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss t.ex. med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

 1. Lagring och lagringstid

På Altromondo behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Altromondo har löpande rutiner som säkerställer att det inte lagras onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

De program Altromondo använder för lagring av personuppgifter är:

Internt bokningsystem, Mailchimp och Office 365 (för kundtjänst-ärenden, raderas efter avslutat ärende).

 1. Information avseende kunder vid köp och kundtjänst-ärenden:

När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik ett (1) år efter transaktionsdatum.

Uppgifter som relaterar till ett kundtjänst-ärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter max ett (1) år från kontakt.

 1. Information avseende medlemmar hos Altromondo

Som medlem hos Altromondo sparas relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto, så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast ett (1) år efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv (dvs. inte gjort några registrerade köp eller loggat in på din medlemssida) under ett (1) år i följd kommer vi att radera ditt medlemskonto och därmed ta bort alla personuppgifter om dig. Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Altromondo kan du alltid avregistrera dig genom att kontakta oss.

 1. Säkerhet för dina personuppgifter

På Altromondo säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Altromondo använder endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

 1. Dina rättigheter

Vi på Altromondo vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Altromondo tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring

 1. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Altromondo. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 1. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Altromondo är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@altromondoyoga.com

Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 08-6677004