INFORMATION ON CORONA

Ett kärleksfullt meddelande från oss på Altromondoyoga till alla gällande Corona viruset, (ENGLISH VERSION SEE BELOW)

Kära kollegor, lärare och kunder på Altromondoyoga studios,
Nu är sportlovet snart slut och många kommer hem från resor utomlands, vi hoppas naturligtvis att ni haft det bra och mår bra!
MEN – Med tanke på nuvarande rådande situation med Corona virusets spridning är det viktigt att vi alla tar vårt personliga ansvar och gör det vi kan för att för att förhindra smittspridning.
Vi skulle därmed vilja uppmana alla som som varit i riskområden, eller haft nära kontakt med någon som befunnit sig på sådana, vänta med att besöka någon av våra studios under en eventuell inkubationstid på 14 dagar. Detta då man i en yogastudio är väldigt nära och även delar omklädningsrum, badrum och yogamattor.
Under tiden förslår vi mycket sömn, näringsrik och C-vitamin rik mat, frisk luft och gärna yoga hemma via vår gratis online yoga https://altromondoyoga.com/online
Vi på Altromondoyoga följer noggrant utvecklingen och följer information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD och WHO gällande viruset.
Här nedan följer några tips:
  • Man bör vara uppmärksam på sjukdom och symtom som hosta eller andra luftvägssymtom och feber. Om man får dessa symtom eller om någon i ens närhet eller familj får dessa symtom bör man stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden.
För att undvika smittspridning, oavsett typ av virus, rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:
  • undvik att röra vid ansiktet eller ögon.
  • undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Använd Handsprit som ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra som på gym, yoga studio m.m.
TÄNK PÅ!
Vi rekommenderar alla att löpande hålla sig uppdaterade via myndigheternas webbsidor.
Det är dock mycket viktigt att vi alla hjälper till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vi bör vara källkritiska och se till att inte dela osäker information. ​
Allmänna frågor om viruset besvaras bäst via sjukvården direkt, t.ex. via Vårdguiden telefon 1177 eller ​1177.
Vi ser fram emot att se er hos oss, Maila eller ring oss om ni har frågor.
Vi tackar för er förståelse och ert samarbete!
Varma hälsningar,
Altromondoyoga personalA loving message from us at Altromondoyoga to all regarding the Corona virus, 
Dear colleagues, teachers and customers at Altromondoyoga studios,
Now the sports holiday week is soon over and many are coming home from trips abroad, we of course hope you enjoyed it and feel good!
BUT – Given the current prevailing situation with the spread of the Corona virus, it is important that we all take our personal responsibility and do what we can to prevent the spread of infection.
We would therefore like to urge anyone who has been in risk areas, or had close contact with anyone who has been in these, to wait to visit one of our studios during a possible incubation period of 14 days. This because in a yoga studio we are very close to each other and also share changing rooms, bathrooms and yoga mats.
Meanwhile, we suggest a lot of sleep, nutritious and vitamin C rich foods, fresh air and to do your yoga at home through our free online yoga https://altromondoyoga.com/online
We at Altromondoyoga are closely following developments and following information and recommendations from the Public Health Agency, the Ministry of Foreign Affairs and WHO regarding the virus.
Here are some tips:
Attention should be paid to illness and symptoms such as coughing or other respiratory symptoms and fever. If you get these symptoms or if someone in your family or others you socialize closely with gets these symptoms you should stay home and contact 1177 Care Guide.
In order to avoid the spread of infection, regardless of the type of virus, the Public Health Agency recommends the following:
Avoid touching your face or eyes.
Avoid close contact with sick people.
Wash your hands frequently with soap and warm water, before meals, food handling and after a toilet visit.
Use disinfection spray as an alternative when you do not have the option of hand washing.
By coughing and sneezing in a paper handkerchief, you prevent infection from spreading in your environment or from contaminating your hands.
Stay home when you are sick to avoid infecting people on the bus, your work or where you are close to others like at the gym, yoga studio, etc.
ALSO
We recommend that everyone keep up to date on the authorities’ websites.
However, it is very important that we all help prevent the spread of rumors and speculation, we should be source-critical and be careful not to share uncertain information.
General questions about the virus are best answered via healthcare directly, e.g. via the Care Guide phone 1177 or 1177.
We look forward to seeing you, Maila or call us if you have any questions.
We thank you for your understanding and your cooperation!
Warm greetings,
Altromondoyoga staff